Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Univerzálne závitovkové prevodovky UZP

ZTS Sabinov predstavuje nový typový rad mechanických závitovkových a kombinovaných závitovkových prevodoviek pozostávajúcich zo šiestich typových radov:
Typ Z - prevodovka závitovková
Typ CZ - prevodovka s čelným a závitovkovým súkolesím
Typ ZZ - prevodovka s dvojitým závitovkovým súkolesím
Typ EZ - prevodovka závitovková s elektromotorom
Typ ECZ - prevodovka s čelným a závitovkovým súkolesím s elektromotorom
Typ EZZ - prevodovka s dvojitým závitovkovým súkolesím s elektromotorom

Použitie prevodoviek je všeobecné. Umožňujú zníženie frekvencie otáčania hnacieho stroja, pri dodávkach s elektromotorom zníženie frekvencie otáčania rotora elektromotora na požadovanú frekvenciu otáčania hriadeľa hnacieho stroja za súčasného zväčšenia krútiaceho momentu pri konštantnom prevodovom pomere.
Prevodovky môžu byť prevádzkované v prostredí vlhkom, prašnom avšak v chemicky nezávadnom, neagresívnom, pokiaľ nebude nepriaznivo ovplyvňovať ich správnu funkciu v obidvoch zmysloch otáčania hriadeľov.
Prevádzkovanie prevodoviek a prevodoviek s elektromotorom je umožnené rôznym vyhotovením pomalobežného hriadeľa, rôznym spôsobom upevnenia o základ alebo poháňané strojné zariadenie s možnosťou variabilného usporiadania ich rýchlobežného a pomalobežného hriadeľa.
Valcové konce hriadeľov sú vybavené strediacimi otvormi so závitom v súlade s STN 01 4917.
Perá na valivých koncoch hriadeľov sú priradené k ich priemerom podľa STN 02 2507.

Prevodovky UZP sa vyznačujú:
  • menšími rozmermi
  • nižšou hmotnosťou
  • vyšším prenášaným výkonom
  • väčšou variabilnosťou
Všetky typy sa ponúkajú v týchto vyhotoveniach:
  • jednostranný výstupný hriadeľ
  • obojstranný výstupný hriadeľ
  • dutý hriadeľ
  • v pätkovom alebo prírubovom vyhotovení

Čo vám to prinesie:
  • zníženie hmotnosti vašich zariadení
  • zníženie energetickej náročnosti
Prevodovky UZP
Prevodovky typu Z, CZ, a ZZ

sú riešené stavebnicovým spôsobom. V telese prevodovky základného typu Z je umiestnené závitovkové súkolesie uložené vo valivých ložiskách. Typ CZ je vytvorený zo základného typu priradením súkolesia s čelným ozubením, ktorého rýchlobežný hriadeľ je tiež uložený vo valivých ložiskách. Koleso s čelným ozubením je uložené na závitovkovom hriadeli základného typu. Typ ZZ je vytvorený tiež zo základného typu priradením závitovkového súkolesia, ktorého rýchlobežný hriadeľ je uložený vo valivých ložiskách. Závitovkové koleso je uložené na závitovkovom hriadeli základného typu.
Pri veľkosti 160 je závitovkové koleso uložené na dutom hriadeli, ktorý je uložený v samostatných valivých ložiskách.
Mazanie ozubených súkolesí, ako aj ložisiek siahajúcich pod hladinu olejovej náplne v prevodovke závislých od jej montážnej polohy je zabezpečené brodením.
Pri typoch CZ a ZZ je pri veľkostiach 100 a 125 na rozdiel od veľkosti 160 pre jednotlivé súkolesia spoločná olejová náplň.
Ložiská umiestnené nad hladinou mazacieho oleja v prevodovke sú mazané tukom.
V každej montážnej polohe prevodovky je v jej hornej časti umiestnený plniaci otvor mazacej olejovej náplne, slúžiaci súčasne na odvzdušnenie prevodovky. V dolnej časti je umiestnený výpušťací otvor. Výška hladiny oleja v prevodovke sa kontroluje hladinovou skrutkou. Vnútorný priestor prevodovky je utesnený hriadeľovým tesnením Gufero v mieste rýchlobežného a pomalobežného hriadeľa.

Prevodovky typu EZ, ECZ a EZZ

sú vytvorené pripojením elektromotora k jednotlivým typom Z, CZ a ZZ pomocou medzikusu lievikovitého tvaru a hriadeľovou spojkou dimenzovanou na výkon motora a tvoria spolu jeden celok. Ložiská elektromotora sú mazané tukovou náplňou.

Parametre
Typ Rozsah prevodov Rozsah výkonov [kW] Osová vzdialenosť [mm]
Z 5 - 6,3 0,53 - 33 80, 100, 125, 160
EZ 5 - 6,3 0,53 - 33 80, 100, 125, 160
CZ 31,5 - 315 0,164 - 16,5 80, 100, 125, 160
ECZ 31,5 - 315 0,164 - 16,5 80, 100, 125, 160
ZZ 160 - 4000 0,075 - 2,57 100, 125, 160
EZZ 160 - 4000 0,075 - 2,57 100, 125, 160

Viac informácií nájdete v katalógu UZP /1,29 MB/