Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Hodnoty a stratégia firmy

Misia

Vytvárať a ponúkať riešenia pohonov pre svet v pohybe.

Ciele

Budúcnosť spoločnosti je spojená s naplnením niekoľkých základných cieľov. Jedným z najdôležitejších je uspokojenie požiadaviek súčasných a potenciálnych zákazníkov, a to najmä z pohľadu objemu dodávaných výrobkov, sortimentnej skladby a neustáleho rastu technickej úrovne a úžitkových parametrov výrobkov.

Na zabezpečenie tohto cieľa má spoločnosť nastavené procesy, počínajúc kontinuálnou inováciou súčasných výrobkov, vývojom nových výrobkov, cez optimalizáciu investícií na zabezpečenie efektívnej výroby, končiac ekologickou likvidáciou odpadu z výrobného procesu.

V úlohe zamestnávateľa chce spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. naďalej vystupovať zodpovedne, ako firma s dobrou povesťou a dynamickým rozvojom, ktorá svojim súčasným a potenciálnym zamestnancom vytvára stabilné a perspektívne pracovné zázemie.

Hodnoty

Dôvera a spoľahlivosť - sú základom budovania otvorených vzťahov s obchodnými partnermi.
Tradícia a kvalita - sú nosnými piliermi spoločnosti.
Stabilita - spoločnosť udržuje dlhodobú ekonomickú stabilitu prepojenú s rastom hodnoty spoločnosti.
Loajálnosť – je výsledkom stotožnenia zamestnancov s politikou kvality a podpory vernosti zamestnancov.
Inovatívnosť - spoločnosť neustále vyvíja nové výrobky, zavádza inovatívne technológie, s cieľom naplniť a prekonávať očakávania obchodných partnerov.

Stratégia

Obchodná stratégia firmy je realizovaná v globálnych oblastiach obchodu, sústreďovaním zdrojov akciovej spoločnosti na dosiahnutie dlhodobého rastu a ziskovosti pri akceptovateľných cenách, pri rešpektovaní sociálnej a ekologickej zodpovednosti. V oblasti vnútornej štruktúry firmy je základom tímová práca, zameraná na neustále zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti, zlepšovanie svojich schopností, štruktúr a procesov, podpora vzniku realizácie a inovácií na všetkých úrovniach.