Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

História firmy

Základy strojárstva v akciovej spoločnosti ZTS SABINOV boli položené v roku 1957. Do roku 1957 pôsobil v Sabinove Okresný priemyselný kombinát, ktorý združoval rôznu remeselnú výrobu drobných prevádzok, ktoré vznikli z bývalých súkromných dielni. V záujme vylepšenia úrovne jednotlivých činností dochádzalo k vytváraniu krajských podnikov miestneho hospodárstva. Tak došlo k včleneniu zámočníckej a autoopravárenskej činnosti do Kovospracujúceho podniku KNV Prešov a k vytvoreniu prevádzky v Sabinove.

Obracač sena VERTEX

Základný kameň závodu

Výstavba nového závodu

Začiatky boli ťažké. Výrobný program tvorila výroba rôznych druhov brán, oplotení a generálne opravy nákladných automobilov. Postupne sa výrobný program začal meniť prechodom na sériovú výrobu. Tu je potrebné spomenúť najmä obracač sena VERTEX, rôzne druhy miešačiek na betón, čerpadlá FEKA a prvý exportný výrobok motorový vozík MV 250. S postupným nárastom tejto výroby strácala prevádzka charakter miestneho priemyslu a svojou výrobnou náplňou, organizáciou práce sa začala približovať strojárskemu závodu.

Výstavba nového závodu

Stará montáž prevodoviek

Obrábacie centrum

A tak v záujme riešenia mužskej zamestnanosti v severnej časti okresu Prešov dňom 1.1.1966 dochádza k pričleneniu do národného podniku Agrostroj Prostějov. Tu sa začína nová história tejto fabriky. Začalo sa s výrobou poľnohospodárskej techniky ako kultivátory, rôzne druhy zemných fréz a podobne. Bolo to však krátke obdobie a k 1.1.1969 dochádza k ďalšej delimitácii, keď závod prešiel do pôsobnosti n.p. VSS Košice. Výroba poľnohospodárskej techniky končí a prichádzajú nové výrobky. Išlo najmä o zavedenie výroby cisternových prívesov, podvozkov CN 22 a sčasti menších typov prevodových skríň. V priebehu roku 1974 nosným výrobným programom sa stáva výroba prevodových skríň a v menšej miere výroba ohýbačiek na plech. Obdobná skladba výrobného sortimentu s menšími obmenami pretrváva dodnes.

Rok 1977 bol pre osadenstvo závodu významný tým, že v tomto roku došlo k položeniu základného kameňa dostavby nového závodu.

V roku 1983 táto dostavba bola ukončená, čím došlo k výraznému zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov.

Ďalšie obdobie histórie fabriky je obdobie delimitácii:
1.5.1990 sa závod vyčlenil z podniku ZTS Košice a bol vytvorený kombinátny podnik ZTS Sabinov, kombinát ZTS Martin.
1.7.1990 došlo k rozčleneniu kombinátu ZTS Martin a k vytvoreniu štátneho podniku ZTS Sabinov.
1.5.1992 bola zakladateľom FNM SR Bratislava založená organizácia ZTS Sabinov, akciová spoločnosť, ktorá prevzala výrobný program po štátnom podniku.
1.5.2000 ekonomický prenájom zlievárne Hronec - prevádzka ZTS Sabinov, a.s.
1.10.2001 vzniká spoločnosť ZLH, a.s. , 083 30 Sabinov, prevádzka Hronec, fungujúca ako samostatná spoločnosť.