Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Technický vývoj

Aktivity technického vývoja

Deregulácia, diverzifikácia, globalizácia trhov a medzinárodné fúzie spôsobujú dramatický nárast konkurencie. Tradičné hranice medzi rôznymi podnikateľskými oblasťami sa strácajú. Okrem toho podstatne rastú aj očakávania zákazníkov a ich znalosti o trhu a ponuke konkurencie.

Firma ZTS Sabinov, a.s. v súvislosti s nárastom konkurencie na trhu si plne uvedomuje potrebu sústrediť sa na zákazníka a uspokojovať jeho požiadavky aj vlastným vývojom produktov.

Vývoj
Na čom pracujeme

Budúcnosť spoločnosti je spojená s naplnením niekoľkých základných cieľov.

Jedným z najdôležitejších je uspokojenie požiadaviek súčasných a potenciálnych zákazníkov a to najmä z pohľadu objemu dodávaných výrobkov, sortimentnej skladby a neustáleho rastu technickej úrovne a úžitkových parametrov výrobkov.

Na zabezpečenie tohto cieľa má spoločnosť nastavené procesy, počínajúc kontinuálnou inováciou súčasných výrobkov, vývojom nových výrobkov cez optimalizáciu investícií na zabezpečenie výroby, končiac ekologickou likvidáciou odpadu z výrobného procesu.

V úlohe zamestnávateľa chce spoločnosť ZTS Sabinov a.s. naďalej vystupovať ako seriózna firma s dobrou povesťou a dynamickým rozvojom, ktorá svojim súčasným a potenciálnym zamestnancom vytvára stabilné a perspektívne pracovné zázemie.

V oblasti vnútornej štruktúry firmy je základom tímová práca zameraná na neustále zvyšovanie výkonnosti a zlepšovanie svojich schopností, štruktúr a procesov.

Vývoj