Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Ekonomické ukazovatele

100. Ročná finančná správa za rok 2023.

99. Poločná finančná správa za I.polrok 2023.

98. Doklad o zverejnení za  polrok 2023.

97. Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti 2023.

96. Správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti 2022.

95. Správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti 2021.

94. Ročná finančná správa za rok 2022.

93. Doklad o zverejnení za  polrok 2022.

92. Poločná finančná správa za I.polrok 2022.

91. Doklad o zverejnení za  rok 2021.

90. Ročná finančná správa za rok 2021.

89. poločná finančná správa za I.polrok 2021.

88. Správa o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti 2020.

87. Ročná finančná správa za rok 2020.

86. poločná finančná správa za I.polrok 2020.

85. Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti 2020.

84. Ročná finančná správa za rok 2019.

83. poločná finančná správa za I.polrok 2019.

82. Ročná finančná správa za rok 2018.
81. Polročná finančná správa za I.polrok 2018

80. Výočná správa za rok 2017 s prílohami.
79. Ročná finančná správa za rok 2017.
78. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2017.
77. Polročná finančná správa za I.polrok 2017
76. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2017.

75. Ročná finančná správa za rok 2016
74. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2016.
73. Polročná finančná správa za I.polrok 2016
72. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2016.

 

71. Ročná finančná správa za rok 2015
70. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2015.
69. Polročná finančná správa za I.polrok 2015
68. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2015.

67. Ročná finančná správa za rok 2014
66. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2014
65. Polročná finančná správa za I.polrok 2014
64. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2014.

63. Ročná finančná správa za rok 2013.
      prílohy č.1 až č.5 Prílohy č.1 až č.5
62. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za II.polrok 2013.
61. Doplňujúce informácie.
60. Polročná finančná správa za I.polrok 2013.
59. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2013.

58. Ročná finančná správa za rok 2012 včítane príloh
57. Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky k 30.06.2012
56. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2012
55. Polročná finančná správa za 1. polrok 2012
54. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2012
      príloha č.1 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu
      príloha č.2 Zverejnenie textu v Hospodárskych novinách

53. Ročná finančná správa za rok 2011
      príloha č.1 Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
      príloha č.2 Cash-flow k 31.12.2011
      príloha č.3 Správa nezávislého audítora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2011
      príloha č.5 Doklad o zverejnení
52. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2011
      príloha č.1 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu
      príloha č.2 Zverejnenie textu v Hospodárskych novinách
51. Polročná finančná správa za 1. polrok 2011
      príloha č.1 Súvaha k 30.6.2011 v skrátenom rozsahu
      príloha č.2 Výkaz ziskov a strát k 30.6.2011 v skrátenom rozsahu
      príloha č.3 Cash- flow k 30.6.2011
      príloha č.4 Súvaha a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 30.6.2011
      príloha č.5 Poznámky k účtovnej závierke k 30.6.2011
      príloha č.6 Doklad o zverejnení
50. Zverejnenie oznámenia v HN
49. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2011

48. Ročná finančná správa za rok 2010
      príloha č.1 Súvaha k 31.12.2010
      príloha č.2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
      príloha č.3 Cash-flow k 31.12.2010
      príloha č.4 Správa nezavislého auditora o audite riadnej účtovnej závierky k 31.12.2010
      príloha č.6 Doklad o zverejnení
47. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia roku 2010.
46. Zverejnenie oznámenia v HN
45. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010 v skrátenom rozsahu
44. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010 v plnom rozsahu
43. Súvaha k 30.06.2010 v skrátenom rozsahu
42. Súvaha k 30.06.2010 v plnom rozsahu
41. Zverejnenie oznámenia v HN
40. Prehľad peňažných tokov k 30.06.2010
39. Príloha k účtovnej závierke za I.polrok 2010
38. Polročná finančná správa za I.polrok 2010
37. Súvaha k 30.06.2010 v skrátenom rozsahu
36. Súvaha k 30.06.2010 v plnom rozsahu
35. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010 v plnom rozsahu
34. Výkaz ziskov a strát k 30.06.2010
33. Zverejnenie oznámenia v HN
32. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia roka 2010

31. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
30. Súvaha k 31.12.2009
29. Správa nezávislého audítora za rok 2009
28. Prehľad o pohybe neobežného majetku k 31.12.2009
27. Zverejnenie v HN
26. Cash-flow za rok 2009
25. Ročná finančná správa za rok 2009
24. Zverejnenie v HN 14.8.2009
23. Prehľad peňažných tokov k 30.6.2009
22. Súvaha k 30.6.2009 v plnom rozsahu
21. Súvaha k 30.6.2009 - skrátená
20. Výkaz zisku a strát k 30.6.2009 v plnom rozsahu
19. Výkaz ziskov a strát k 30.6.2009 - skrátený
18. Príloha k účtovnej závierke za I. polrok 2009
17. Polročná finančná správa za I.polrok 2009
16. Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu počas prvých šiestich mesiacov účt.obdobia 2009
15. Zverejnenie v HN 27.4.2009

14. Správa nezávislého auditora za rok 2008
13. Súvaha k 31.12.2008
12. Cash-flow k 31.12.2008
11. Výročná správa za rok 2008
10. Správa auditora k ročnej závierke za rok 2008
9. Ročná finančná správa za rok 2008
8. Poznámky k účtovnej závierke za I.polrok 2008
7. Polročná správa za I. polrok 2008
    príloha č.1 Súvaha k 30.06.2008 v skrátenom rozsahu
    príloha č.2 Výkaz ziskov a strát k 30.06.2008 v skrátenom rozsahu
    príloha č.3 Cash-flow k 30.06.2008
6. Predbežné vyhlásenie za obdobie 07-10/2008

5. Prehľad o pohybe neobežného majetku k 31.12.2007
4. Prehľad peňažných tokov k 31.12.2007
3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2007 - Úvodná stránka
2. Súvaha k 31.12.2007 - Úvodná stránka
1. Ročná finančná správa za rok 2007